Regulamin

Regulamin sklepu internetowego NEXT sp. j. D. i P. Lipscy
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o
Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub
zawodową.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy NEXT sp. j. D. i P. Lipscy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.daszkinext.pl.
Sprzedawca – NEXT sp. j. D. i P. Lipscy z siedzibą pod adresem ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000046914, NIP 5420209502, nr REGON
050210856


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok
Adres e-mail: sklep@daszkinext.pl
Telefon: +48 603 132 709


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-
mail.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar
oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej
w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji
poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


§ 5 PŁATNOŚCI
Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni
roboczych od złożenia zamówienia.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie
zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia po jego opłaceniu.
W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej
Za pośrednictwem transportu wewnętrznego firmy
Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach 8:00 - 14:00 - po wcześniejszym
uzgodnieniu z działem obsługi klienta.
W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym
terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym
terminie.


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem§ 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z
danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu,
jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia
mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy
sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą
(kurierem)Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą
płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.


§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
w której przedmiot świadczenia uległ uszkodzeniu na skutek nie przestrzegania warunków składowania,
przechowywania, obróbki, montażu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.


§ 9 REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie
uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany
w § 2 Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt
Sprzedawcy, na adres ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok
W celu złożenia reklamacji sprzedawca prosi o przesłanie wypełnionego protokołu reklamacyjnego, zdjęć
reklamowanego towaru oraz- w przypadku płyt profilowanych - zdjęć numerów seryjnych reklamowanego
towaru.
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna
w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.


§ 10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami
w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży
zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6
ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z
§ 2 Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 11 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji
Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o
dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
skorzystać:

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


NEXT sp. j. D. i P. Lipscy
ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok
adres e-mail: sklep@daszkinext.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):


...................................................................................................................................................................................
.................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................

 

 

 

Regulamin newsletteru
sklepu NEXT sp. j. D. i P. Lipscy


§ 1 DEFINICJE
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać
od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o
ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy NEXT sp. j. D. i P. Lipscy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
www.daszkinext.pl
Usługodawca - NEXT sp. j. D. i P. Lipscy z siedzibą pod adresem ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000046914, NIP 5420209502, nr REGON
050210856
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.


§ 2 Newsletter
Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji,
obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w
momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w
przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane
w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a
Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-
mail.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania
się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w
każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail
Usługodawcy: sklep@daszkinext.pl.
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem
wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej
usługi.


§ 3 Reklamacje
Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:
sklep@daszkinext.pl.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę
będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.


§ 4 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest
Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi
Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6
ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 5 Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną
przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub
zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w
momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje
się, że akceptuje je.
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na
adres e-mail Usługodawcy: sklep@robelit.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z
chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy.
Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

 

 

Regulamin konta
w sklepie NEXT sp. j. D. i P. Lipscy
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia
§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której
Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy NEXT sp. j. D. i P. Lipscy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.daszkinext.pl
Sprzedawca – NEXT sp. j. D. i P. Lipscy z siedzibą pod adresem ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000046914, NIP 5420209502, nr REGON
050210856


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Hurtowa 11, 15-399 Białystok
Adres e-mail: sklep@daszkinext.pl
Telefon: +48 603 132 709


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies


§ 4 KONTO
Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych
przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych
Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym
regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:
sklep@daszkinext.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w
zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@daszkinext.pl.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.


§ 6 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta
jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na
żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie
uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia
Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia
Konta.
Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku
gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 7 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do
zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni
przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany
do Konta adres.
W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o
tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy
sklep@daszkinext.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z
chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie
przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl